Alte activități

Comisia mixtă de rechiziții constituită la nivelul județului  aici
Colegiul prefectural aici
Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor aici
Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit aici
Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului aici
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial aici
Comisia de dialog social aici
Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi aici
Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice  aici
Comisia judeţeană privind incluziunea sociala aici
Grupul de lucru pentru derularea POAD aici
Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor aici
Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor aici
Colectivul de lucru de pe lângă comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor aici
Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006 aici
Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013 aici
Comisia de delimitare teritorială între unități administrative aici
Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)  aici
Comisia de analiza tehnica aici
Comisia de atribuire denumiri aici
Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme aici
Centrul local de combatere a bolilor (animale) aici
Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018  aici
Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ aici
Comisia județeană de acțiune împotriva violenței în sport  aici
Protectia datelor cu caracter personal aici
Activitate de indrumare si control  aici
Repartizare consilieri juridici pe UAT aici